Sede electrónica Concello de Ponteceso

01:48:01 Luns 17 de xuño 2024

Información

Intervención-Tesourería

30/10/2023

Aprobación inicial da Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora do ICIO

EXP: 2023/X999/000195

No Pleno celebrado o 28-09-2023 acordouse a aprobación inicial da Ordenanza fiscal núm. 3, reguladora do Imposto sobre as construcións, as instalacións e as obras (ICIO). Por conseguinte, ábrese un prazo de 30 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (acontecida o 13-10-2023, BOP núm. 196) para que as persoas interesadas poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen convenientes.


Xustificantes de Publicación: