Sede electrónica Concello de Ponteceso

19:39:50 Luns 4 de decembro 2023

Información

Intervención-Tesourería

30/10/2023

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº 2 reguladora do IVTM

EXP: 2023/X999/000370

No Pleno celebrado o 28-09-2023 acordouse a aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal núm. 2, reguladora do Imposto sobre os vehículos de tracción mecánica (IVTM). Por conseguinte, ábrese un prazo de 30 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (acontecida o 13-10-2023, BOP núm. 196) para que as persoas interesadas poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen convenientes.


Xustificantes de Publicación: