Sede electrónica Concello de Ponteceso

19:49:57 Luns 4 de decembro 2023

Información

Intervención-Tesourería

30/10/2023

Aprobación inicial Ordenanza fiscal taxa por aproveitamentos especiais caixeiros automáticos

EXP: 2023/X999/000369

No Pleno celebrado o 28-09-2023 acordouse a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamentos especiais da vía pública con caixeiros automáticos acaroados aos edificios e con acceso directo dende a vía pública. Por conseguinte, ábrese un prazo de 30 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (acontecida o 13-10-2023, BOP núm. 196) para que as persoas interesadas poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen convenientes.


Xustificantes de Publicación: